Pravilnik


PRAVILNIK AKCIJE
PLAVI CVIJET
ocjenjivanje uređenosti turističkih mjesta kao cjeline i pojedinačnih
elemenata primorske Hrvatske


Članak 1.
U cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša te unapređivanja turističke ponude, Glavni ured Hrvatske turističke zajednice u suradnji sa sustavom turističkih zajednica primorske Hrvatske provodi akciju PLAVI CVIJET.

Članak 2.
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak kandidiranja i način provođenja akcije PLAVI CVIJET, elementi i kriteriji ocjenjivanja i nagrađivanja.

Članak 3.
U akciji PLAVI CVIJET ocjenjuje se:
• uređenost turističkih mjesta kao cjeline
• pojedinačni elementi turističke ponude.
Kod uređenosti turističkih mjesta kao cjeline ocjenjuje se gradsko naselje, općinsko naselje i mjesto.

U kandidiranju za pojedinačne elemente turističke ponude ne mogu sudjelovati osobe iz članka 24. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

UREĐENOST TURISTIČKIH MJESTA KAO CJELINE

Članak 4.
Za potrebe ocjenjivanja uređenosti turističkih mjesta kao cjeline, mjesta se razvrstavaju u četiri kategorije:

1. kategorija: mjesta više od 10.000 stanovnika
2. kategorija: mjesta od 3.000 do 10.000 stanovnika
3. kategorija: mjesta od 1.000 do 3.000 stanovnika
4. kategorija: mjesta do 1.000 stanovnika.

Članak 5.
Kod uređenosti turističkih mjesta kao cjeline ocjenjuju se:

1. ulaz-prilaz turističkom mjestu
2. središte turističkog mjesta
3. opremljenost turističkog mjesta:
- prometna, turistička i ostala signalizacija
- ostala oprema
4. svi javni objekti - izgled, uređenost i opremljenost
5. javni WC i plaža
6. hortikulturno uređenje turističkog mjesta
7. ponuda mjesta:
- turistički objekti - kategorije i brojnost, gastronomska i druga ponuda
- nove tehnologije
- događanja, manifestacije i priredbe - vrste i brojnost
- ostala ponuda robe i usluga.

Članak 6.

KRITERIJI OCJENJIVANJA

Uređenost turističkih mjesta kao cjeline maksimalno45 bodova

1. ULAZ/PRILAZ MJESTU 0 - 5 bodova
- uređenost prilazne prometnice do 1 km od mjesta
(održavanje, hortikulturno uređenje, odmorišta, rubnici)
- prometna, turistička i ostala signalizacija
- izgled table dobrodošlice (originalnost, održavanje, okoliš)


2. SREDIŠTE MJESTA 0 - 5 bodova
- uređenost (nogostupa, prometnica, zgrada)
- opremljenost (klupe, spremnici za smeće, košarice za smeće
s umetkom, oznaka ulica, kućni brojevi, rasvjeta, signalizacija,
plan grada, oglasni prostori)
- cvjetnost i hortikulturno uređenje (cvjetne gredice, cvjetni
balkoni, cvjetni prozori)

3. OPREMLJENOST MJESTA 0 - 5 bodova
a) prometna, turistička i ostala signalizacija
- prometna signalizacija (prometni znakovi, oprema cesta -
prometna zrcala, označeni rubovi kolnika, obojeni pješački prijelazi)
- turistička i ostala signalizacija (znakovi obavijesti o kulturnim,
povijesnim i prirodnim znamenitostima, putokazi za hotele, motele,
marine i kampove, putokazi za luke, kolodvore i ostale javne
objekte, interpretacijske ploče)
- sezonski organiziran promet u mjestu i sezonski organizirana
prometna policija
b) ostala oprema
- poštanski sandučići, stalci za bicikle, prilagođenost nogostupa i
objekata osobama s posebnim potrebama, košarice za smeće s
umetkom, javna rasvjeta, klupe, čekaonice
- plan grada (postojanje, izgled, informativnost) i oglasni prostori
(postojanje, izgled, brojnost, održavanje)

4. JAVNI OBJEKTI - izgled, uređenost i opremljenost 0 - 5 bodova
- cvjetnost i hortikulturno uređenje okoliša javnih objekata
(škola, dječjih vrtića; crkava, kapela, križeva, groblja; muzeja,
društvenih i vatrogasnih domova, bolnica, pošta, ambulanta;
sportskih terena i igrališta, dječjih igrališta; željezničkih i autobusnih
postaja; poslovnih objekata i trgovina/izloga, BP; ugostiteljskih
objekata i terasa; TIC-a)
- vanjski izgled i uređenost javnih objekata
(škola, dječjih vrtića; crkava, kapela, križeva, groblja;galerija i muzeja,
društvenih i vatrogasnih domova, bolnica, pošta, ambulanta; sportskih
terena i igrališta, dječjih igrališta; željezničkih i autobusnih postaja;
poslovnih objekata i trgovina/izloga, BP; ugostiteljskih objekata i terasa;
TIC-a)

5. JAVNI WC I PLAŽE 0 - 5 bodova
- izgled, uređenost, čistoća javnog WC
- izgled, uređenost, čistoća i ponuda na javnoj plaži ili kupalištu

6. CVJETNOST I HORTIKULTURNO UREĐENJE MJESTA
OPĆENITO 0 - 5 bodova
- perivoja, parkova, travnjaka
(originalnost, sezonsko cvijeće, održavanje)
- zelenih i cvjetnih otoka uz prometnice
(originalnost, sezonsko cvijeće, održavanje)
- privatnih vrtova i okućnica, balkona i prozora
(originalnost, sezonsko cvijeće, održavanje)

7. PONUDA MJESTA 0 - 15 bodova
- turistički objekti - kategorije, brojnost, gastronomska
ponuda
(hoteli, hosteli, pansioni, privatni smještaj; restorani, kafići,
slastičarnice, noćni klubovi, marine, kampovi, seoska domaćinstva)
- nove tehnologije
(dizala za osobe s posebnim potrebama, prilagođenost nogostupa
osobama s posebnim potrebama, internet kiosci, pristup internetu,
internet corneri, elektronički turistički vodiči, panoramske kamere,
info vitrine i panoi, city-light, touch screen kiosci, displayi)
- događanja, manifestacije, priredbe - brojnost
(iz kulture, sporta, zabavno-turističke; lokalnog i međunarodnog
karaktera)
- ostala ponuda robe i usluga
(kvaliteta i kvantiteta robnih marki, autohtoni proizvodi, razne usluge)

Članak 7.
Za najbolje ocijenjena turistička mjesta kao cjeline dodijelit će se statuete i priznanja i to:
- za 1. mjesto statueta i priznanje PLAVI CVIJET 2012. sa zlatnim znakom
- za 2. mjesto statueta i priznanje PLAVI CVIJET 2012. sa srebrnim znakom
- za 3. mjesto statueta i priznanje PLAVI CVIJET 2012. s brončanim znakom.

Dobitnici statuete i priznanja PLAVI CVIJET sa zlatnim znakom na razini Hrvatske, ne mogu se kandidirati sljedeće dvije (2) godine počevši od 2010. godine.

POJEDINAČNI ELEMENTI TURISTIČKE PONUDE

Članak 8.
U akciji PLAVI CVIJET ocjenjuju se sljedeći pojedinačni elementi:
1. park u gradu ili mjestu
2. javna plaža
3. okućnica privatne kuće
4. balkon privatne kuće ili zgrade
5. turistički informativni centar
6. turistička ponuda ili zanimljivost
7. suvenir.

Članak 9.
KRITERIJI OCJENJIVANJA

Uređenost i kvaliteta pojedinačnih elemenata maksimalno 35 bodova

1. park u mjestu 0 - 5 bodova
- cvjetnost i hortikulturno uređenje
- opremljenost (natpis, košarice za smeće s umetkom, javna
rasvjeta, klupe, šetnica, dodatni sadržaji)
- održavanje (raznovrsno bilje, čistoća, uređenost staza)

2. javna plaža 0 - 5 bodova
- hortikulturno uređenje, uređenost plaža općenito - žalo, pijesak
ili beton - poravnato, nasuto - arhitektonski definirano te održavanje
(čistoća plaže i vode)
- opremljenost (ulaz u more za osobe s posebnim potrebama,WC, spremnici
za smeće, košarice za smeće s umetkom, tuševi, ležaljke, suncobrani,
ograđeno kupalište, ugostiteljski i sportski sadržaji, služba spašavanja)
- plava zastava

3. okućnica privatne kuće 0 - 5 bodova
- cvjetnost i hortikulturno uređenje (vlastito održavanje tijekom
cijele godine, originalnost uređenja, raznovrsnost bilja)
- opremljenost (natpis ulice, kućni broj, uređeno pročelje,
uređena ograda)
- na glavnoj prometnici, središtu ili u funkciji turizma

4. balkon privatne kuće ili zgrade 0 - 5 bodova
- cvjetnost/dekorativnost
- utjecaj na izgled ulice
- uređeno pročelje

5. turistički informativni centar 0 - 5 bodova
- izgled TIC-a (pročelja, uređenost izloga, natpis, signalizacija)
- lokacija
- stručnost i ljubaznost osoblja
- kvaliteta i raznolikost promidžbenog i obavijesnog materijala,
usluge koje TIC pruža i prilagođeno radno vrijeme

6. turistička ponuda ili zanimljivost 0 - 5 bodova

a) prirodna, povijesna i tradicijska baština
- očuvanje i zaštita
- valorizacija u svrhu turizma
- doprinos obogaćivanju turističke ponude
- doprinos produljenju turističke sezone i povećanju dolazaka
posjetitelja i turista
- održivi razvoj u upravljanju proizvodom (važnost i utjecaj
na lokalnu zajednicu i očuvanje nasljeđa i okoliša)
b) aktivni turizam
- doprinos obogaćivanju turističke ponude
- doprinos produljenju turističke sezone
- marketinška obrada i doprinos povećanju dolazaka
posjetitelja i turista

7. suvenir 0 - 5 bodova
- autohtonost
- originalnost
- kvaliteta, upotrebna vrijednost i prihvatljiva cijena
Proizvodi na bazi alkohola ne mogu se kandidirati.

Članak 10.
Za najbolje ocijenjene pojedinačne elemente dodijelit će se priznanja PLAVI CVIJET 2012.

Pojedinačni elementi za koje je dobiveno priznanje PLAVI CVIJET na razini Hrvatske, trajno gube pravo na ponovno kandidiranje.

POSTUPAK KANDIDIRANJA

Članak 11.
Za provođenje akcije PLAVI CVIJET svaka turistička zajednica županije imenuje povjerenstvo koje provodi postupak kandidiranja i ocjenjivanja sukladno ovom Pravilniku. O svojem radu županijska povjerenstva vode zapisnik i sastavljaju rang listu nagrađenih na razini županije.

Postupak kandidiranja i ocjenjivanja turističke zajednice županija provode u razdoblju od 11. do 29. lipnja 2012. godine.
Nakon provedenog ocjenjivanja prema kriterijima iz članka 6. i 9. ovog Pravilnika, županijsko povjerenstvo proglašava prvo, drugo i treće plasirane u kategoriji turističkog mjesta kao cjeline i najbolje u kategoriji pojedinačni elementi.

Turističke zajednice županija trebaju najkasnije do 21. listopada 2012. godine organizirati svečanu završnicu dodjele priznanja najboljima u akciji PLAVI CVIJET.

Članak 12.
Za izbor najboljih na nacionalnoj razini, turistička zajednica županije kandidirat će Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice:
• turistička mjesta kao cjeline koja su plasirana na prvo mjesto u županiji po pojedinim kategorijama mjesta, iz članka 4. ovog Pravilnika
• po jednog kandidata iz svake kategorije pojedinačni elementi iz članka 8. ovog Pravilnika. U kategoriji turistička ponuda ili zanimljivost može se kandidirati samo jedan element.

Uz kandidaturu, turističke zajednice županija obvezno dostavljaju zapisnik županijskog povjerenstva i rang listu nagrađenih na razini županije.

U kandidaturi turistička mjesta kao cjelina obvezno treba navesti broj stanovnika kandidiranog mjesta prema popisu stanovništva 2011. godine.

U kandidaturi za pojedinačne elemente obvezno treba navesti: točan naziv i adresu, a kod suvenira autora i proizvođača.

Kandidature se dostavljaju Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice u pisanoj formi s naznakom "Za PLAVI CVIJET" najkasnije do 6. srpnja 2012. godine.

Prijave koje ne sadržavaju zapisnik županijskog povjerenstva, rang listu nagrađenih na razini županije i koje u Glavni ured Hrvatske turističke zajednice ne stignu u zadanom roku, neće se uzeti u obzir.

Članak 13.
Kandidirana turistička mjesta i pojedinačne elemente za nagradu PLAVI CVIJET Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice ocjenjuje Povjerenstvo od 3 člana koje imenuje direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice.
Povjerenstvo provodi ocjenjivanje prema ovom Pravilniku i kriterijima.
Povjerenstvo će obići kandidirane po županijama od 16. srpnja do 10. rujna 2012. godine.

Članak 14.
Nakon provedenog ocjenjivanja, Povjerenstvo Glavnog ureda utvrđuje redoslijed i objavljuje rang listu najboljih u svim kategorijama.
O provedenom ocjenjivanju vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Odluka Povjerenstva je konačna.


Članak 15.
Statuete i priznanja dobitnicima PLAVOG CVIJETA bit će uručeni na završnoj svečanosti prigodom godišnjeg susreta hrvatskih turističkih djelatnika na Danima hrvatskog turizma.


 
 
 
 

Izjava o kolačićima (Cookie policy)

Kako bismo vam pružili najbolje iskustvo naše stranice, te kako bi stranica radila ispravno, ova stranica na vaše računalo sprema malu količinu informacija (cookies - kolačići). Korištenjem stranice croatia.hr pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići omogućuju stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Oni obično spremaju Vaše postavke i postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik, e-mail adresa ili lozinka. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici.


Isto tako nama omogućuju da mjerimo posjećenost i izvore prometa na našim web stranicama, te sukladno tome možemo poboljšati performanse na našim stranicama.

Sve informacije koje kolačići prikupljaju se akumuliraju i anonimne su, a omogućuju nam praćenje učinkovitosti stranice i ne dijele se s bilo kojim drugim subjektima.

Sve ove informacije mogu biti spremljene jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Onemogućavanje kolačića

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na našim web stranicama.

Više o kolačićima možete naći ovdje:

HTTP cookie
Cookies